Home นมัสการภาคเช้า

นมัสการภาคเช้า

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2022

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน ค.ศ. 2022 เทศนาโดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ แปลโดย คุณพนิดา อัชชเสวิน หัวข้อ “ชีวิตที่มีไม้กางเขนเป็นศูนย์กลาง" ข้อพระธรรม กาลาเทีย 6
Read more

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2022

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม ค.ศ. 2022 เทศนาโดย : ศจ.นงนุช ภูมิบรรเจิด แปลโดย : คุณรัชนี โกวิรุฬห์สกุล หัวข้อ "สาวกฝ่ายวิญญาณ" ข้อพระธรรม : กาลาเทีย 5.1-26
Read more

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2022

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 2022 เทศนาโดย : ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร แปลโดย : คุณจักรวาล กิ่งหิรัญวัฒนา หัวข้อ : "รอดโดยความเชื่อ.. รักพระเยซูมากกว่าก่อน" ข้อพระธรรม : กาลาเทีย 3
Read more

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2022

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2022 เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ แปลโดย : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา หัวข้อ : “ก่อร่างสร้างขึ้นในพระคริสต์” ข้อพระธรรม : กาลาเทีย 4 : 1 - 31
Read more

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2022

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2022 เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ แปลโดย : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา หัวข้อ : “ข่าวประเสริฐแท้” ข้อพระธรรม : กาลาเทีย 2 : 1 - 21
Read more

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2022

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2022 เทศนาโดย : ศจ.พิชัย พิริยวัฒนาพร แปลโดย : คุณวิมล เศรษฐ์โสภณกุล หัวข้อ : “ข่าวประเสริฐแท้เปลี่ยนชีวิต” ข้อพระธรรม : กาลาเทีย 1:1-24
Read more

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2022

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2022 เทศนาโดย : อ.สุภาภรณ์ ส่งเสริมพงษ์ แปลโดย : คุณรัชนี โกวิรุฬห์สกุล หัวข้อ : “การให้ด้วยหัวใจที่มีเพื่อพระเจ้า” ข้อพระธรรม : 2 โครินธ์ 8 : 1-15
Read more

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2022

วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2022 เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ แปลโดย : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา หัวข้อ : “กษัตริย์ที่ได้เสด็จมา” ข้อพระธรรม : มีคาห์ 5 : 2 - 15
Read more

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2022

วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2022 เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ แปลโดย : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา หัวข้อ : “เหตุผลแห่งความหวัง” ข้อพระธรรม : มีคาห์ บทที่ 4
Read more