17 เม.ย.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2022

หัวข้อเทศนา “เยียวยารักษาให้หายดี”
พระธรรม ยอห์น 21:15-19
– บาดแผลลึกที่ต้องการ การรักษา
– บาดแผลที่ได้รับ การเยียวยา
เทศนาโดย: อ.บุญส่ง ชานวิทิตกุล

Read more
17 เม.ย.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2022

นมัสการอนุชน คริสตจักรไมตรีจิต
หัวข้อ: เจ้ารักเราหรือ
พระธรรม: ยอห์น 21 : 15-19
ผู้เทศนา: อ.สมลักษณ์ ชานวิทิตกุล

Read more
17 เม.ย.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2022

ผู้เทศนา: อ.นิธิวิชญ์ ลิ้มดำรงค์ชิต
ข้อพระคัมภีร์: ยอห์น.21:1-19
หัวข้อ: ถึงเวลาก้าวต่อไป

Read more
17 เม.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2022

วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2022
เทศนาโดย : อ.บุญส่ง
หัวข้อ “เยียวยารักษาให้หายดี”
ข้อพระธรรม : ยอห์น 21:1-14

Read more
03 เม.ย.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2022

หัวข้อ: ผู้ที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณ
พระธรรม: กาลาเทีย 6
ผู้เทศนา: ศจ.นงนุช ภูมิบรรเจิด

Read more
03 เม.ย.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2022

นมัสการอนุชน คริสตจักรไมตรีจิต
หัวข้อ: ผู้ที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณ
พระธรรม: กาลาเทีย 6
ผู้เทศนา: ศจ.นงนุช ภูมิบรรเจิด

Read more
03 เม.ย.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2022

วันอาทิตย์ 3 เมษายน 2022
กาลาเทีย 6
เทศนาโดย :ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

Read more
03 เม.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2022

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน ค.ศ. 2022
เทศนาโดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
แปลโดย คุณพนิดา อัชชเสวิน
หัวข้อ “ชีวิตที่มีไม้กางเขนเป็นศูนย์กลาง”
ข้อพระธรรม กาลาเทีย 6

Read more
27 มี.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2022

วันอาทิตย์ 27 มีนาคม 2022
กาลาเทีย 5
เทศนาโดย : ศจ.ดร.บรรพต เมฆสถาพรกุล

Read more
27 มี.ค.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2022

นมัสการอนุชน คริสตจักรไมตรีจิต
หัวข้อ: ชีวิตใหม่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระธรรม: กาลาเทีย 5
ผู้เทศนา: นศ.ปวีณา ชัยวรชิตกุล

Read more