Home บุคลากรในคริสตจักร

บุคลากรในคริสตจักร

คณะศิษยาภิบาลคริสตจักร
ศจ.ดร.สุวิมล ก้องกังวาฬโชคศิษยาภิบาลที่ปรึกษา
ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสารศิษยาภิบาลอาวุโส
ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ศิษยาภิบาลที่ปรึกษา
ศจ.นุชนาท งามสมศิษยาภิบาล

ศจ.นงนุช ภูมิบรรเจิดศิษยาภิบาลฝ่ายมิชชั่น
ศจ.รัญจวน พนาโชติสกุลศิษยาภิบาลฝ่ายคริสเตียนศึกษา
คศ.นิธิวิชญ์ ลิ้มดำรงค์ชิตศิษยาภิบาลฝ่ายสามัคคีธรรม
คศ.สมลักษณ์ ชานวิทิตกุลศิษยาภิบาลฝ่ายนมัสการ

คศ.สุภาภรณ์ ส่งเสริมพงษ์ศิษยาภิบาลฝ่ายสงเคราะห์
อ.กฤติกา จิตต์บุญผู้ช่วยศิษยาภิบาลฝ่ายประกาศ
คศ.สถาพร พวงศรีผู้ช่วยศิษยาภิบาล
อ.อภิชาติ สัจจชัยพรเทพผู้ช่วยศิษยาภิบาลฝ่ายติดตามผล

อ.บุญส่ง ชานวิทิตกุลผู้ช่วยศิษยาภิบาลฝ่ายสถานประกาศ
อ.ศิลา เศรษฐ์โสภณกุลผู้ช่วยศิษยาภิบาลฝ่ายดนตรีและอนุชน
อ.ภาวนา บุญแสงผู้ช่วยศิษยาภิบาล
อ.ปวีณา ชัยวรชิตกุลผู้ช่วยศิษยาภิบาล

อาจารย์....ฝ่าย....

คณะมัคนายกประจำปี 2024
มน.โซวัน โลประธาน
มน.ประมุกข์ ทรงจักรแก้วรองประธาน
มน.กาญจนหทัย ใจกว้างเลขานุการ
มน.บุญเลิศ ชานวิทิตกุลรองเลขานุการ

มน.ศรีสุข กมลทกาภัยเหรัญญิก
มน.วิมล เศรษฐ์โสภณกุลสมุหบัญชี
มน.พงษ์เทพ วรวิจิตราพันธ์ฝ่ายสถานประกาศ
มน.ปิยนาถ จรูญศรีสวัสดิ์ฝ่ายประกาศ

มน.ไพศาล ประภาอภิรัตน์ฝ่ายธุรการ
มน.วารินทร์ ควรทรงธรรมฝ่ายคริสเตียนศึกษา
มน.เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัยฝ่ายการศึกษา
มน.ชายรัช พงศ์สงวนไทยฝ่ายสงเคราะห์

มน.สถิต สุกจงชัยพฤกษ์ฝ่ายดนตรี
มน.จินตนา แก้วเสน่ห์ฝ่ายประชาสัมพันธ์
มน.เกตุ ปมุติโตฝ่ายอนุชน

ผู้ร่วมงานคริสตจักร
คุณวิศิษฏ์ เศรษฐ์โสภณกุลรองผู้จัดการ
คุณวันเฉลิม นามวงค์ผู้ช่วยรองผู้จัดการ
คุณนงลักษณ์ วังชัยศรีฝ่ายการเงิน
คุณ....ฝ่าย....

คุณปัญญา ล้อมเมตตาฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณประมง ทองมหาพนักงานขับรถ
คุณ....ตำแหน่ง....
คุณสุพจน์ วรรณทองพนักงานรักษาความปลอดภัย

คุณสมรพนักงานรักษาความปลอดภัย
คุณ....พนักงานทำความสะอาด
คุณ....พนักงานทำความสะอาด