Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2022

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2022

20 ก.พ.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2022

  • เทศนาโดย : อ.สุภาภรณ์ ส่งเสริมพงษ์
  • หัวข้อ : การให้ด้วยหัวใจที่มีเพื่อพระเจ้า
  • แปลจีน : คุณรัชนี โกวิรุฬห์สกุล
  • ข้อพระธรรม : 2 โครินธ์ 8 : 1-15