Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2022

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2022

27 มี.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2022

  • เทศนาโดย : ศจ.นงนุช ภูมิบรรเจิด
  • หัวข้อ : สาวกฝ่ายวิญญาณ
  • แปลจีน : คุณรัชนี โกวิรุฬห์สกุล
  • ข้อพระธรรม : กาลาเทีย 5 : 1 – 26