Home พันธกิจฝ่ายสามัคคีธรรม

พันธกิจฝ่ายสามัคคีธรรม

คณะบุรุษ

ศจ.พิชัย พิริยวัฒนาพร

ศิษยาภิบาลคณะ


บุรุษ อายุ 60 ปีขึ้นไป
เวลา 13.30- 15.30 น.
ห้องคณะบุรุษ ชั้น 3 อาคาร 180 ปี

คณะบุรุษมาร่วมจิบน้ำชา สร้างสานสัมพันธ์ แบ่งปันหนุนใจ ออกไปเป็นพรเยี่ยมเยียนพี่น้องตามบ้าน


คณะสตรี

ศจ.ดร.สุวิมล ก้องกังวาฬโชค

ศิษยาภิบาลคณะ


สตรี อายุ 60 ปีขึ้นไป
เวลา 13.30- 15.30 น.
ห้องคณะสตรี ชั้น 2 อาคารหอระฆัง

คณะสตรีมาร่วมทานอาหาร สร้างสายสัมพันธ์ ร้องเพลงให้ความชื่นบาน แบ่งปันหนุนใจ ออกไปร่วมกันรับใช้


คณะโยชูวา

อ.สมลักษณ์ ชานวิทิตกุล

ศิษยาภิบาลคณะ

somluck@yourdomain.com


อายุ 40-60 ปี
เวลา 13.30- 15.30 น.
ห้องอนุบาล ชั้น1 ตึกหอระฆัง

คณะโยชูวาเรามีค่ายทุกปี ในช่วงเดือนสิงหาคม(วันแม่แห่งชาติ)
ทุกบ่ายวันอาทิตย์ที่ห้องของเรา มาร่วมดื่มลิ้มรสกาแฟยามบ่าย แบ่งปันทุกข์สุข สร้างสายสัมพันธ์ มีหัวใจเดียวกัน ยืนหยัดร่วมรับใช้ในคริสตจักร


คณะบารนาบัส

อ.กฤติกา จิตต์บุญ

ศิษยาภิบาลคณะ

ikrtty@yourdomain.com


สมาชิกนมัสการภาคบ่าย
เวลา 13:00-14:00 น.
ห้องเรียนรวี317 ชั้น 3 อาคารนมัสการ

คณะบารนาบัสเป็นกลุ่มที่เป็นสมาชิกนมัสการภาคบ่าย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแม่บ้าน รายการของเรามีทั้งการเรียนพระคัมภีร์ การเสริมสร้างหนุนใจกัน และออกไปประกาศรับใช้ด้วยกัน


คณะคาเลบ

ศจ.นงนุช ภูมิบรรเจิด

ศิษยาภิบาลคณะ

nongnuch@yourdomain.com


อายุ 25-40 ปี
เวลา 13:30-15:30 น.
ห้องเรียนรวี 320 ชั้น 3 อาคารนมัสการ

คณะคาเลบเป็นกลุ่มวัยทำงาน กลุ่มวัยที่กำลังสร้างครอบครัว กลุ่มวัยที่ลูกเล็ก กลุ่มวัยที่ต้องดูแลพ่อแม่ และเป็นกลุ่มวัยที่ต้องร่วมรับใช้ในคริสตจักร เรามีค่ายทุกปี ในช่วงวันรัฐธรรมนูญ(ต้นเดือนธันวาคม)


คณะเกาแช

อ.นิธิวิชญ์ ลิ้มดำรงค์ชิต

ศิษยาภิบาลคณะ

n_vich@yourdomain.com


อายุ 17-24 ปี
เวลา 13:30-15:30 น.
ห้องนมัสการ ชั้น 3 อาคารหอระฆัง

คณะเกาแช เป็นกลุ่มวัยที่โตและเริ่มตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆในชีวิตของตัวเอง ในการเลือกเรียนมหาวิทยาลัย ในการเริ่มทำงาน เป็นวัยที่เพื่อนพี่น้องจะมีส่วนในการช่วยเหลือกันอย่างมาก พี่ๆในคณะก็เป็นที่ปรึกษาให้กับน้องๆได้ แต่ในขณะเดียวกัน เพราะการเรียนในมหาวิทยาลัยและการเริ่มต้นทำงาน เป็นอะไรที่หนักหนา จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่วัยนี้จะต้องพึ่งพาพระเจ้าร่วมกัน อธิษฐานเผื่อ และแบ่งปันพระคุณพระเจ้าซึ่งกันและกันผ่านคณะสามัคคีธรรม


คณะตงขิบ

อ.เอกวิทย์ เล็กวิริยะกุล

ศิษยาภิบาลคณะ

jailok@yourdomain.com


อายุ 13-16 ปี
เวลา 13:30-15:30 น.
ห้องตงขิบ ชั้น 5 อาคารหอระฆัง

คณะตงขิบเป็นกลุ่มวัยที่เป็นวัยรุ่น มีความโตมากขึ้น เริ่มตัดสินใจด้วยตัวเอง มิตรภาพเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับพวกเขา การได้มีสามัคคีธรรมที่คริสตจักร ทำให้พวกเขาผูกพันและเติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณไปด้วยกัน วัยตงขิบเป็นวัยที่พวกเขาเริ่มกล้าที่จะประกาศและชวนเพื่อนๆมารู้จักกับพระเจ้า แต่ก็เป็นวัยที่เริ่มลองอะไรใหม่ๆ เป็นวัยที่เสี่ยงและต้องได้รับการรับฟัง การแนะแนวอย่างเข้าใจและเหมาะสม


คณะชอขิบ

อ.เอกวิทย์ เล็กวิริยะกุล

ศิษยาภิบาลคณะ

jailok@yourdomain.com


อายุ 9-12 ปี
เวลา 13:30-15:30 น.
ห้องชอขิบ ชั้น 4 อาคารหอระฆัง

คณะชอขิบเป็นกลุ่มวัยที่เล็กที่สุดของคณะสามัคคีธรรมทั้งหมด เป็นรากฐานในการสร้างชีวิตคริสเตียน และคริสตจักรของพระเจ้า ผ่านความสัมพันธ์ของเพื่อน วัยนี้ผู้ปกครองมีอิทธิพลในชีวิตของพวกเขามาก และส่วนในการส่งน้องๆมาร่วมคณะในเวลาบ่ายอย่างมาก รายการต่างๆของคณะชอขิบเน้นไปที่การสร้างพวกเขาเป็นสาวกผ่านการศึกษาพระคัมภีร์ ลงมือปฏิบัติตามวัย โดยรายการจะถูกออกแบบให้เหมาะสมกับวัย ทั้งสนุกและได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกัน