คณะเยี่ยมเยียน

ทีมเยี่ยมเยียนโซน C


วันศุกร์ เวลา 9:00น.
สมาชิกส่วนใหญ่เป็น

ศจ.นุชนาท งามสม

ศิษยาภิบาลผู้นำทีม


ทีมเยี่ยมเยียนโซน N


วันพุธ เวลา 9:00น.
สมาชิกส่วนใหญ่เป็น

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

ศิษยาภิบาลผู้นำทีม


อ.สมลักษณ์ ชานวิทิตกุล

ศิษยาภิบาลผู้นำทีม


อ.กฤติกา จิตต์บุญ

ศิษยาภิบาลผู้นำทีม


ทีมเยี่ยมเยียนโซน E


วันพุธ เวลา 9:00น.
สมาชิกส่วนใหญ่เป็น

ศจ.นงนุช ภูมิบรรเจิด

ศิษยาภิบาลผู้นำทีม


ทีมเยี่ยมเยียนโซน W


วันอังคาร เวลา 9:00น.
สมาชิกส่วนใหญ่เป็น

ศจ.ดร.สุวิมล ก้องกังวาลโชค

ศิษยาภิบาลผู้นำทีม


ศจ.รัญจวน พนาโชติสกุล

ศิษยาภิบาลผู้นำทีม


ทีมเยี่ยมเยียนผู้อาวุโส


วันพฤหัสบดี เวลา 9:00น.
สมาชิกส่วนใหญ่เป็น

ศจ.พิชัย พิริยวัฒนาพร

ศิษยาภิบาลผู้นำทีม