26 เม.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2020

“บนเส้นทางแห่งพระคุณ เปาโลแห่งทาร์ซัส”
พระธรรม : กิจการของอัครทูต 9 : 1 – 31
เทศนาโดย : ดร.ธานินทร์ วรวิจิตราพันธ์
แปลจีนโดย : ดร.วิยะดา ทัฬหิกรณ์

Read more
26 เม.ย.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2020

“ชีวิตเปาโล”
พระธรรม : กิจการ บทที่ 9 : 1 – 31
เทศนาโดย : อ.สมลักษณ์ ชานวิทิตกุล

Read more
19 เม.ย.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2020

“สักขีพยานแห่งข่าวประเสริฐ”
พระธรรม : กิจการ บทที่ 6 : 8 – 7,60
เทศนาโดย : อ.สุภาภรณ์ ส่งเสริมพงษ์

Read more
19 เม.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2020

“ทนทุกข์เพื่อพระคริสต์”
พระธรรม : กิจการของอัครทูต 6 : 8 – 15 ; 7 : 1 – 60
เทศนาโดย : ศจ.ดร.สุวิมล ก้องกังวาฬโชค
แปลไทยโดย : คุณเพ็ญพันธุ์ ภูริปัญโญ

Read more
12 เม.ย.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2020

“พระเยซูเป็นขึ้นแล้ว”
พระธรรม : ยอห์น บทที่ 20 : 1 – 29
เทศนาโดย : อ.นิธิวิชญ์ ลิ้มดำรงค์ชิต

Read more
12 เม.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2020

“ชีวิตซีโมนเปโตร”
พระธรรม : มัทธิว บทที่ 10 : 1 – 4
เทศนาโดย : ศจ.พิชัย พิริยวัฒนาพร
แปลไทยโดย : คุณเพ็ญพันธุ์ ภูริปัญโญ

Read more
05 เม.ย.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2020

“พระคริสต์ผู้ถ่อมใจ”
พระธรรม : มัทธิว บทที่ 21 : 1 – 11
เทศนาโดย : ศจ.รวี ปุณณุปูรต

Read more
05 เม.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2020

“กักกันตน (Quarantine)”
พระธรรม : เลวีนิติ 13 : 29 – 45
เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
แปลจีนโดย : ดร.วิยะดา ทัฬหิกรณ์

Read more
29 มี.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2020

“จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด”
พระธรรม : สดุดี บทที่ 150
เทศนาโดย : อ.บุญส่ง ชานวิทิตกุล

Read more
29 มี.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2020

“ร่มพระคุณ”
พระธรรม : โรม 5 : 1 – 8
เทศนาโดย : อ.วิทยา วุฒิไกรเกรียง
แปลไทยโดย : คุณเพ็ญพันธุ์ ภูริปัญโญ

Read more