14 ก.ค.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2019

“ชีวิตใหม่ในครอบครัวพระคริสต์”
พระธรรม : โคโลสี บทที่ 3 : 18 – 4 : 4
เทศนาโดย : คุณปิยนาถ ชื่นการดี

Read more
14 ก.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2019

“ชีวิตใหม่ในครอบครัวพระคริสต์”
พระธรรม : โคโลสี บทที่ 3 : 18 – 4 : 4
เทศนาโดย: ศจ.ดร.บรรพต เมฆสถาพรกุล

Read more
14 ก.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2019

“ชีวิตใหม่ในครอบครัวพระคริสต์”
พระธรรม : โคโลสี บทที่ 3 : 18 – 4 : 4
เทศนาโดย: ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร
แปลโดย : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา

Read more
07 ก.ค.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2019

“สร้างชีวิตในพระคริสต์”
พระธรรม : โคโลสี บทที่ 3 : 1-17
เทศนาโดย : อ.นิธิวิชญ์ ลิ้มดำรงค์ชิต

Read more
07 ก.ค.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2019

“สร้างชีวิตในพระคริสต์”
พระธรรม : โคโลสี บทที่ 3 : 1-17
เทศนาโดย : อ.นิธิวิชญ์ ลิ้มดำรงค์ชิต

Read more
07 ก.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2019

“ชีวิตในพระคริสต์”
พระธรรม : โคโลสี บทที่ 3 : 1 – 17
เทศนาโดย: ศจ.ดร. ศึกษา เทพอารีย์
แปลโดย : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา

Read more
30 มิ.ย.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2019

“ความสุขแท้”
พระธรรม : ยอห์น บทที่ 4
เทศนาโดย: อ.นิธิวิชญ์ ลิ้มดำรงค์ชิต

Read more
30 มิ.ย.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2019

“ค่าของชีวิต”
พระธรรม : มาระโก บทที่ 8 : 35 – 36
เทศนาโดย : ศจ.ดร.เอษรา โมทนาพระคุณ

Read more
30 มิ.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2019

“ค่าของชีวิต”
พระธรรม : มาระโก บทที่ 8 : 35 – 36
เทศนาโดย: ศจ.ดร.เอษรา โมทนาพระคุณ
แปลโดย : คุณจักรวาล กิ่งหิรัญวัฒนา

Read more
23 มิ.ย.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2019

“ตายกับพระคริสต์”
พระธรรม : โคโลสี บทที่ 2 : 16 – 3 : 4
เทศนาโดย : ศจ.ดร.บรรพต เมฆสถาพรกุล

Read more