Home นมัสการ นมัสการภาคบ่าย

นมัสการภาคบ่าย

17 เม.ย.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2022

หัวข้อเทศนา “เยียวยารักษาให้หายดี”
พระธรรม ยอห์น 21:15-19
– บาดแผลลึกที่ต้องการ การรักษา
– บาดแผลที่ได้รับ การเยียวยา
เทศนาโดย: อ.บุญส่ง ชานวิทิตกุล

Read more
03 เม.ย.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2022

หัวข้อ: ผู้ที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณ
พระธรรม: กาลาเทีย 6
ผู้เทศนา: ศจ.นงนุช ภูมิบรรเจิด

Read more
09 ม.ค.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2022

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565
หัวข้อเทศนา : “คริสตจักรที่มีชีวิตอย่างที่พระเจ้าพอพระทัย”
ข้อพระธรรม : เอเฟซัส 4 : 1 – 16

Read more
02 ม.ค.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2022

ผู้เทศนา: ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
หัวข้อ: พระคริสต์ผู้สร้างสาวก เพื่อเป็นครอบครัว เพื่อมองพระองค์ เพื่อเหมือนพระองค์

Read more
19 ธ.ค.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2021

ผู้เทศนา: อ.บุญส่ง ชานวิทิตกุล
หัวข้อ: พระเยซูคือผู้ใด?

Read more