Home นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2022

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2022

20 ก.พ.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2022

  • เทศนาโดย : ศจ.ศึกษา เทพอารีย์
  • หัวข้อ : มัทธิว 6:1-4 ; 19-24
  • ข้อพระธรรม : มัทธิว 6:1-4 ; 19-24