Home นมัสการ นมัสการภาคเช้า

นมัสการภาคเช้า

17 เม.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2022

วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2022
เทศนาโดย : อ.บุญส่ง
หัวข้อ “เยียวยารักษาให้หายดี”
ข้อพระธรรม : ยอห์น 21:1-14

Read more
03 เม.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2022

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน ค.ศ. 2022
เทศนาโดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
แปลโดย คุณพนิดา อัชชเสวิน
หัวข้อ “ชีวิตที่มีไม้กางเขนเป็นศูนย์กลาง”
ข้อพระธรรม กาลาเทีย 6

Read more
27 มี.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2022

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม ค.ศ. 2022
เทศนาโดย : ศจ.นงนุช ภูมิบรรเจิด
แปลโดย : คุณรัชนี โกวิรุฬห์สกุล
หัวข้อ “สาวกฝ่ายวิญญาณ”
ข้อพระธรรม : กาลาเทีย 5.1-26

Read more
20 มี.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2022

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 2022
เทศนาโดย : ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร
แปลโดย : คุณจักรวาล กิ่งหิรัญวัฒนา
หัวข้อ : “รอดโดยความเชื่อ.. รักพระเยซูมากกว่าก่อน”
ข้อพระธรรม : กาลาเทีย 3

Read more
13 มี.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2022

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2022
เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
แปลโดย : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา
หัวข้อ : “ก่อร่างสร้างขึ้นในพระคริสต์”
ข้อพระธรรม : กาลาเทีย 4 : 1 – 31

Read more