Home นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2022

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2022

03 เม.ย.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2022

  • เทศนาโดย : ศจ.นงนุช ภูมิบรรเจิด
  • หัวข้อ : ผู้ที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณ
  • ข้อพระธรรม : กาลาเทีย 6