Home นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2022

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2022

27 มี.ค.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2022

  • เทศนาโดย : นศ.ปวีณา ชัยวรชิตกุล
  • หัวข้อ : ชีวิตใหม่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์
  • ข้อพระธรรม : กาลาเทีย 5