Home นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2021

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2021

22 มี.ค.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2021

  • เทศนาโดย : อ.เอกวิทย์ เล็กวิริยะกุล
  • หัวข้อ : การทรงไถ่
  • ข้อพระธรรม : 1เปโตร 1: 17-25