Home นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2021

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2021

15 มี.ค.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2021

  • เทศนาโดย : ศจ.ศึกษา เทพอารีย์
  • หัวข้อ : บทเรียนจากโยเซฟที่สำแดงถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้า
  • ข้อพระธรรม : ปฐมกาล 45