Home นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2021

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2021

28 ก.พ.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2021

  • เทศนาโดย : อ.บุญส่ง ชานวิทิตกุล
  • หัวข้อ : บุตรตามพระสัญญา
  • ข้อพระธรรม : ปฐมกาล 22:1-19