Home นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2021

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2021

07 ก.พ.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2021

  • เทศนาโดย : ศจ.นงนุช ภูมิบรรเจิด
  • หัวข้อ : การทรงเรียกของอับราฮัม
  • ข้อพระธรรม : ปฐมกาล 12