Home นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2021

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2021

03 ม.ค.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2021

  • เทศนาโดย : อ.อภิชาติ สัจจชัยพรเทพ
  • หัวข้อ : การทรงสร้าง
  • ข้อพระธรรม : ปฐมกาล บทที่ 1