Home นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2020

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2020

06 ธ.ค.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2020

  • เทศนาโดย : ศจ.รวี ปุณณุปูรต
  • หัวข้อ : ครอบครัวคริสเตียน
  • ข้อพระธรรม : 1 เปโตร 3 : 1 – 22