Home นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2020

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2020

15 พ.ย.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2020

  • เทศนาโดย : ศจ.รวี ปุณณุปูรต
  • หัวข้อ : ศิลาที่มีชีวิต
  • ข้อพระธรรม : 1 เปโตร 2 : 4 – 10