Home นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2020

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2020

01 พ.ย.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2020

  • เทศนาโดย : อ.สุภาภรณ์ ส่งเสริมพงษ์
  • หัวข้อ : ชีวิตที่บริสุทธิ์
  • ข้อพระธรรม : 1 เปโตร 1 : 13 – 25