Home นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2020

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2020

25 ต.ค.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2020

  • เทศนาโดย : อ.เอกวิทย์ เล็กวิริยะกุล
  • หัวข้อ : ความหวัง
  • ข้อพระธรรม : 1 เปโตร 1 : 3 – 12