Home นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2020

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2020

23 ส.ค.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2020

  • เทศนาโดย : อ.กฤติกา จิตต์บุญ
  • หัวข้อ : การสรรเสริญ(นมัสการในคุก)
  • ข้อพระธรรม : กิจการของอัครทูต 16 : 16 – 40