Home นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2020

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2020

26 ก.ค.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2020

  • เทศนาโดย : ศจ.รวี ปุณณุปูรต
  • หัวข้อ : การประกาศของ อ.เปาโล
  • ข้อพระธรรม : กิจการของอัครทูต 17 : 16 – 34