Home นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2020

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2020

08 มี.ค.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2020

  • เทศนาโดย : อ.เอกวิทย์ เล็กวิริยะกุล
  • หัวข้อ : ตัวตน รู้จัก พยายาม
  • ข้อพระธรรม : 2 เปโตร 1 : 1 – 11