Home นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2019

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2019

18 ส.ค.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2019

  • เทศนาโดย : ศจ.ชาติชาย จารุวาที
  • หัวข้อ : คำกำชับ
  • ข้อพระธรรม : 2 ทิโมธี บทที่ 3 : 10 – 4 : 8