Home นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2021

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2021

26 ก.ย.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2021

  • เทศนาโดย : อ.สมลักษณ์ ชานวิทิตกุล
  • หัวข้อ : เป้าหมายชีวิต
  • ข้อพระธรรม : โรม 1:1-15