Home นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2021

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2021

12 ก.ย.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2021

  • เทศนาโดย : ศจ. รวี ปุณณุปูรต
  • หัวข้อ : ในพระคริสต์…ความสัมพันธ์ที่รับการไถ่
  • ข้อพระธรรม : เอเฟซัส 5 : 21 – 6 : 9