Home นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2021

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2021

29 ส.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2021

  • เทศนาโดย : อ.กฤติกา จิตต์บุญ
  • หัวข้อ : คนใหม่ในพระคริสต์
  • ข้อพระธรรม : เอเฟซัส 4:17-32