Home นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2021

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2021

04 เม.ย.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2021

  • เทศนาโดย : ศจ.พิชัย พิริยวัฒนาพร
  • หัวข้อ : พระมหาบัญชา การคืนพระชนม์ของพระคริสต์
  • แปลไทย : คุณสมศักดิ์ ทัฬหิกรณ์
  • ข้อพระธรรม : มัทธิว 28 : 16 – 20