Home นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2021

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2021

22 มี.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2021

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
  • หัวข้อ : การทรงไถ่
  • ข้อพระธรรม : 1 เปโตร บทที่ 1 ข้อที่ 17-20