Home นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2021

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2021

14 ก.พ.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2021

  • เทศนาโดย : ศาสนาจารย์รัญจวน พนาโชติสกุล
  • หัวข้อ : พันธสัญญานิรันดร์เทศนาโดย
  • ข้อพระธรรม : ปฐมกาล 15 , 17