Home นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2021

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2021

10 ม.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2021

  • เทศนาโดย : อ.นิธิวิชญ์ ลิ้มดำรงค์ชิต
  • หัวข้อ : กลับมา อยู่ในสวนของพระเจ้า
  • ข้อพระธรรม : ปฐมกาล2:4-25, เอเฟซัส 3:16-20