Home นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2020

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2020

18 ต.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2020

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.นันทชัย มีชูธน
  • หัวข้อ : คุณลักษณะของผู้นำในคริสตจักร
  • ข้อพระธรรม : 1 ทิโมธี 3 : 1 – 13