Home นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2020

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2020

23 ส.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2020

  • เทศนาโดย : ศจ.นงนุช ภูมิบรรเจิด
  • หัวข้อ : แม้สถานการณ์เลวร้าย…ก็ยังนมัสการ
  • ข้อพระธรรม : กิจการของอัครทูต 16 : 16 – 40