Home นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2020

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2020

26 ก.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2020

  • เทศนาโดย : อ.สถาพร พวงศรี
  • หัวข้อ : การประกาศของ อ.เปาโล
  • ข้อพระธรรม : กิจการ 17 : 16 – 34