Home นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2020

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2020

24 พ.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2020

  • เทศนาโดย : อ.สุภาภรณ์ ส่งเสริมพงษ์
  • หัวข้อ : สาวกเดินตามพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อในทุกสถานการณ์
  • ข้อพระธรรม : กิจการ บทที่ 15 : 36 – 41