Home นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2020

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2020

10 พ.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2020

  • เทศนาโดย : อ.กฤติกา จิตต์บุญ
  • หัวข้อ : ชีวิตกับการทรงเรียก
  • ข้อพระธรรม : กิจการ บทที่ 13