Home นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2020

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2020

26 เม.ย.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2020

  • เทศนาโดย : อ.สมลักษณ์ ชานวิทิตกุล
  • หัวข้อ : ชีวิตเปาโล
  • ข้อพระธรรม : กิจการ บทที่ 9 : 1 – 31