Home นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2020

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2020

05 เม.ย.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2020

  • เทศนาโดย : ศจ.รวี ปุณณุปูรต
  • หัวข้อ : พระคริสต์ผู้ถ่อมใจ
  • ข้อพระธรรม : มัทธิว บทที่ 21 : 1 – 11