Home นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2020

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2020

16 ก.พ.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2020

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
  • หัวข้อ : My Way… Thy Way (ทางของฉันหรือของใคร)
  • ข้อพระธรรม : สดุดี 86 : 11