Home นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2019

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2019

22 ธ.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2019

  • เทศนาโดย : อ.กฤติกา จิตต์บุญ
  • หัวข้อ : จุดเริ่มต้นชีวิตใหม่
  • ข้อพระธรรม : …