Home นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2019

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2019

15 ธ.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2019

  • เทศนาโดย : ดร.ธานินทร์ วรวิจิตราพันธ์
  • หัวข้อ : ความเป็นพระเจ้าของพระเยซู
  • ข้อพระธรรม : …