Home นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2019

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2019

24 พ.ย.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2019

  • เทศนาโดย : อ.กฤติกา จิตต์บุญ
  • หัวข้อ : การแยกออก
  • ข้อพระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 13