Home นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2019

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2019

03 พ.ย.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2019

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.สุวิมล ก้องกังวาฬโชค
  • หัวข้อ : หลักการฟื้นฟูจิตวิญญาณ
  • ข้อพระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 9