Home นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2019

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2019

04 ส.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2019

  • เทศนาโดย : อ.นิธิวิชญ์ ลิ้มดำรงค์ชิต
  • หัวข้อ : ปกป้องรักษา และ ส่งต่อข่าวประเสริฐ
  • ข้อพระธรรม : 2 ทิโมธี บทที่ 1 : 2 – 14