Home นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019

24 ก.พ.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019

  • เทศนาโดย : อ.สมลักษณ์ ชานวิทิตกุล
  • หัวข้อ : ชีวิตที่เป็นพระพร
  • ข้อพระธรรม : นางรูธ 2 : 17 – 23