Home นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019

27 ม.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019

  • เทศนาโดย : อ.นิธิวิชญ์ ล้ิมดำรงค์ชิต
  • หัวข้อ : การจัดเตรียมของพระเจ้า
  • ข้อพระธรรม : นางรูธ 1 : 1-14