Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2022

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2022

16 ม.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2022

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.อภิชาต พูลศักดิ์วรสาร
  • หัวข้อ : คริสตจักรของพระเจ้า.. โรงเรียนของพระเจ้า
  • แปลจีน : คุณพนิดา อัชชเสวิน
  • ข้อพระธรรม : 1 เธสะโลนิกา 1 : 1 – 10