Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2022

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2022

02 ม.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2022

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
  • หัวข้อ : พระคริสต์ผู้สร้างสาวก เพื่อเป็นครอบครัว เพื่อมองพระองค์ เพื่อเหมือนพระองค์
  • แปลจีน : คุณจักรวาล กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : เอเฟซัส 2 : 19 – 22